Disclaimer

Disclaimer
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de websitebezoekers en potentiële klanten. Vanouds besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet als mede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Vanouds.

Auteursrecht

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanouds openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- en/of televisie-uitzending.

Framingverbod

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
Vanouds